Gogoro 聲明:關於某募資平台之眾籌商品及網頁使用 Gogoro 商標與 Gogoro® 電池之整體外觀造型。

已編輯 八月 2018 GO 新聞
Gogoro 的註冊商標受商標法保護,同時 Gogoro 亦擁有 Gogoro® 電池的外觀設計及商品相關專利,據悉某募資平台之眾籌商品及網頁使用 Gogoro 商標與 Gogoro® 電池之整體外觀造型,惟並未取得相關授權且未曾事先知會 Gogoro 。 Gogoro 鄭重聲明該產品及網頁與本公司並無任何關聯, Gogoro 擬採取對應之法律行動以保障消費者與公司的權益,同時懇請消費者僅於 Gogoro 官網或直營及授權門市購買 Gogoro 產品。

Gogoro

評論

登錄註冊進行評論。